Công an huyện - Hội Nông dân huyện triển khai Chương trình phối hợp về công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021

01/11/2017
191
New Page 1

Thực hiện chương trình phối hợp số 266/CTrPH-CA-HND ngày 28/9/2017 của Công an với Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng về việc “Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2021”. Ngày 24/10/2017, tại Hội trường UBND xã Đạ Pal, Công an và Hội Nông dân Huyện đã tổ chức hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch liên tịch số 89/KH-CA-HNDH ngày 18/10/2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công an, Hội Nông dân Huyện; Chủ tịch, PCT Hội Nông dân và Trưởng, phó Công an các xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

 

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, Hội Nông dân và Công an huyện thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2021 với các nội dung trọng tâm: tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm từ nhận thức, ý thức đến thực tiễn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, tuyên truyền về các gương “Người tốt, việc tốt”. Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với các phong trào thi đua của Hội Nông dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Củng cố, xây dựng tổ chức Hội, lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị và các tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT ở cơ sở.

 

 

Hai bên cũng sẽ tập trung phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, tập trung vào địa bàn nông thôn. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền quán triệt, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể những nội dung cơ bản để triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh, của Huyện về công tác phòng, chống tội phạm đến từng cán bộ, hội viên, nhất là việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới” và Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”… Tăng cường công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động và phương pháp phòng, chống các loại tội phạm đến từng cán bộ, hội viên nông dân. Phối hợp xây dựng các Câu lạc bộ trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư. Tổ chức cho hội viên nông dân ký kết cam kết chi hội và gia đình cán bộ, hội viên nông dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Phối hợp công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, thanh niên chậm tiến; Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Xây dựng lực lượng Công an, Hội Nông dân cơ sở vững mạnh. Hằng năm tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp của năm trước, đề ra nội dung phối hợp cho năm tiếp theo.

Chia sẻ Facebook
01/11/2017
191
Tags:dateh

TIN LIÊN QUAN